ALGEMENE  VOORWAARDEN BROUWERIJ DE TOEKOMST

Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden              de onderhavige algemene voorwaarden

Brouwerij                                           Brouwerij de toekomst, KvK nummer: 72286857

Afnemer                                             wederpartij van Brouwerij

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, werkzaamheden, adviezen en overeenkomsten tussen Brouwerij en Afnemer. Aanvullingen op of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2        De toepasselijkheid van de door Afnemer gehanteerde algemene of inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3        Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.4         Indien sprake is van (interpretatie)verschillen tussen een vertaling en de originele Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de Nederlandstalige versie ervan.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1        Alle aanbiedingen, prijslijsten en door Brouwerij uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ongeacht hun vorm, tenzij in het aanbod of de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2         Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand op het moment dat door Brouwerij aan Afnemer een bevestiging is verstuurd, dan wel op het moment dat Brouwerij met de uitvoering van de opdracht of levering een aanvang heeft gemaakt.

3.3               Wijzigingen van reeds tot stand gekomen overeenkomsten zijn slechts geldig, indien deze wijzigingen door Brouwerij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

3.4          Alle opgaven en vermeldingen met betrekking tot haar producten worden door Brouwerij naar beste weten gedaan, maar zijn niet bindend. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Brouwerij niet.

3.5         Alle overeenkomsten en leveringen worden door Brouwerij naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

3.6          Brouwerij behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende voorwaarden,  zoals afname van minimum- of maximumaantallen, verzending onder rembours of na vooruitbetaling.

3.7         Aanbiedingen, offertes en prijslijsten gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Prijzen en tarieven

4.1         De in een prijslijst, aanbieding of offerte door Brouwerij vermelde tarieven luiden in euro’s en zijn inclusief de wettelijk verplichte accijnzen en heffingen, maar exclusief BTW, eventuele andere heffingen van overheidswege, verzend- en vervoerkosten, administratiekosten en eventuele andere toeslagen of kosten, tenzij door Brouwerij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven of door partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2         Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden voor aan Afnemer door Brouwerij te leveren of geleverde bestellingen de prijzen, zoals die op het tijdstip van levering in de prijslijsten en/of offertes van de brouwerij zijn vermeld, dan wel op andere wijze bekend zijn gemaakt. Brouwerij is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen periodiek te wijzigen.

4.3         Indien na het tot stand komen van de overeenkomst maar voor levering één of meer kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Brouwerij gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen en bij Afnemer in rekening te brengen, dan wel de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden, zonder enig recht op schadevergoeding voor Afnemer. Onder kostprijsbepalende factoren wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan stijging van inkoopprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, productie- en verwerkingskosten, brandstoftoeslagen, milieu- en afvalheffingen, dan wel wijziging in invoerrechten, (omzet)belastingtarieven, accijnzen, heffingen, koersverhoudingen en valutawijzigingen. Brouwerij zal Afnemer zo spoedig mogelijk van eventuele prijswijzigingen in kennis stellen.

Artikel 5. Betaling

5.1         Betaling door Afnemer dient binnen 8 (zegge: acht) dagen na factuurdatum, zonder enige schuldvergelijking, te geschieden in de valuta en op de wijze zoals door Brouwerij aangegeven op de factuur, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ieder recht op verrekening door de Afnemer is uitgesloten. Facturen dienen steeds volledig betaald te worden.

5.2          Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Brouwerij kenbaar gemaakt te worden. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

5.3         Indien Afnemer niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is Afnemer vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Bij niet tijdige betaling is Brouwerij, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Brouwerij, gerechtigd Afnemer vanaf de vervaldag van de factuur de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening.

5.4          De Brouwerij kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.

5.5          Afnemer is steeds verplicht op het eerste verzoek een (al dan niet) bezitloos pandrecht ten behoeve van Brouwerij te doen vestigen op roerende zaken alsmede op alle huidige en toekomstige vorderingen van de Afnemer op derden, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Brouwerij op Afnemer, die ter zake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen. De Afnemer verklaart tot verpanding bevoegd te zijn. De Afnemer verleent hierdoor een onherroepelijke volmacht aan Brouwerij om een pandrecht op de goederen te vestigen namens de Afnemer, ten behoeve van de Brouwerij.

5.6         Alle in het kader van de nakoming van de tussen Afnemer en Brouwerij gesloten overeenkomst(en) door Brouwerij te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het door Afnemer aan Brouwerij verschuldigde (factuur)bedrag vermeerderd met de in lid 3 van dit artikel genoemde rente, met een minimum van € 250,-.

5.7         Brouwerij heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de (buiten)gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Brouwerij kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Brouwerij  kan bovendien volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en (buiten)gerechtelijke kosten worden voldaan.

5.8         Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Afnemer naar het oordeel van Brouwerij daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Brouwerij dit om andere redenen wenselijk acht, is Brouwerij gerechtigd van Afnemer te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Brouwerij te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Afnemer nalaat de verlangde zekerheid te stellen en/of het voorschot te voldoen, is Brouwerij gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Afnemer aan Brouwerij uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

5.9         Tot aan het moment waarop Afnemer al hetgeen hij aan Brouwerij verschuldigd is, heeft voldaan, is Brouwerij gerechtigd de levering van geplaatste bestellingen op te schorten en heeft Brouwerij tevens retentierecht op alle zich onder hem bevindende gegevens, papieren of andere goederen van Afnemer.

5.10       Brouwerij is gerechtigd om deelleveringen afzonderlijk aan Afnemer te factureren.

5.11       In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht of gezamenlijk geplaatste bestelling, zijn alle Afnemers hoofdelijk verbonden voor betaling van het factuurbedrag.

Artikel 6. Levering

6.1          Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van door Afnemer geplaatste bestellingen aan het door Afnemer opgegeven afleveradres in Nederland.

6.2         Brouwerij is vrij in de keuze welke vorm en wijze van vervoer voor de levering aan Afnemer wordt ingezet. Afnemer draagt ervoor zorg dat het opgegeven afleveradres op de overeengekomen datum en plaats geschikt en goed bereikbaar is voor levering. Indien Afnemer de producten niet op de overeengekomen datum en plaats in ontvangst kan nemen of de levering weigert, raakt Afnemer daarmee zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Brouwerij is alsdan gerechtigd om naar eigen keuze de overeenkomst te ontbinden, de producten voor rekening en risico van Afnemer (nogmaals) aan Afnemer te verzenden, of de producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan. Brouwerij is niet verplicht om een verzoek van Afnemer tot her- of nabezorging te honoreren. Gaat Brouwerij hiertoe toch over, dan komen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van Afnemer.

6.3         Het volledige risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Producten en eventueel daaruit voortvloeiende gevolgschade gaat over op Afnemer vanaf het moment van levering, zelfs wanneer de eigendom van de producten nog niet is overgedragen.

6.4         Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. Brouwerij behoudt zich het recht voor om bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren of producten later te leveren in geval van onvoldoende voorraad of het uit het assortiment nemen van producten. Indien levering vertraging ondervindt, dan wel niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Brouwerij Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien werkdagen op de hoogte stellen.

6.5          Brouwerij is steeds bevoegd een bestelling in gedeelten te leveren en betaling van de uitgevoerde deelleveringen te vorderen.  Indien levering van een product blijvend of gedurende meer dan een maand onmogelijk is, kan Brouwerij een voorstel aan Afnemer voor een vervangend product aan Afnemer doen. Afnemer is niet verplicht het vervangende product af te nemen en heeft het recht om de overeenkomst, althans dat gedeelte waarop het niet leverbare product betrekking heeft, kosteloos te ontbinden. Afnemer heeft echter geen aanspraak op enige schadevergoeding uit hoofde van een ontbinding als voornoemd.

Artikel 7. Termijnen / Levertijd

7.1        Opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn altijd indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7.2        De overeenkomst kan door Afnemer niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij sprake is van een situatie zoals beschreven in artikel 6.5 van deze Algemene Voorwaarden.

7.3         Indien Afnemer een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie ter beschikking dient te stellen, gaat de levertermijn niet eerder in dan dat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie volledig ter beschikking is gesteld.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1         Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de Afnemer, behoudt Brouwerij zich het eigendom voor van alle (door of namens hem) geleverde en te leveren zaken. Het eigendomsvoorbehoud is verlengd. Brouwerij behoudt zich aldus eigendom voor, van alle geleverde en nog te leveren producten (en dus ook producten die wel betaald zijn, als een deel niet betaald is), op basis van alle overeenkomsten tussen Brouwerij en Afnemer. Zolang de Afnemer:

 1. a) de totale verschuldigde bedragen (uit welke overeenkomst dan ook) (nog) niet (geheel) heeft betaald aan de Brouwerij en/of;
 2. b) tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten en/of;
 3. c) vorderingen voortvloeiend uit niet-nakoming van verplichtingen, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan;

blijven alle geleverde en nog te leveren zaken eigendom van Brouwerij totdat de Afnemer aan alle verplichtingen ten opzichte van Brouwerij volledig heeft voldaan.

8.2          Het is Afnemer toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsvoering (door) te verkopen, tenzij Brouwerij schriftelijk te kennen geeft dat Afnemer deze producten ter beschikking van Brouwerij dient te houden en/of Afnemer weet, dan wel behoort te weten, dat hij Brouwerij hiermee schade berokkent, bijvoorbeeld wanneer sprake is  van (een aanvrage tot) surséance van betaling of faillissement van Afnemer.

8.3         Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de door Brouwerij onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, dan wel anderszins rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Brouwerij per omgaande daarvan op de hoogte te stellen. Tevens is Afnemer verplicht om de betreffende derden en/of andere uitvoerende betrokkenen zoals deurwaarder, bewindvoerder en curator, onmiddellijk op de hoogte te stellen van de  (eigendoms)rechten van Brouwerij en deze zoveel als mogelijk te beschermen.

8.4.        Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten afgescheiden van vergelijkbare producten van derden, met de nodige zorgvuldigheid en eenvoudig herkenbaar als eigendom van Brouwerij te bewaren.

8.5         Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten op eerste verzoek van Brouwerij aan Brouwerij ter beschikking te stellen. Brouwerij is steeds gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten op kosten van de Afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. Afnemer verstrekt daartoe nu reeds onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Brouwerij of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Brouwerij zich bevinden en die zaken terug te (laten) halen.

8.6         Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten afdoende te verzekeren tegen zaken als brand, diefstal, verlies en beschadiging. Op eerste verzoek van Brouwerij zal Afnemer bewijs van het bestaan, de omvang en inhoud van de dekking van de betreffende verzekeringspolissen aan Brouwerij verstrekken.

8.7          Indien Brouwerij vorderingen op de Afnemer bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de Afnemer ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de Afnemer eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

Artikel 9. Producten met beperkte houdbaarheid

9.1          Brouwerij produceert en levert bederfelijke natuurproducten met een beperkte houdbaarheid. Afnemer begrijpt en accepteert dit.

9.2          Door Brouwerij verstrekte of op andere wijze bekendgemaakte bewaarvoorschriften dienen door Afnemer dan ook strikt te worden nageleefd. In zijn algemeenheid dient Afnemer de door Brouwerij geleverde producten steeds droog, donker en onder de juiste, zoveel mogelijk constante temperatuur te bewaren.

9.3          Afnemer staat ervoor in dat door Brouwerij geleverde producten die voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum of uiterste verkoopdatum, na het verlopen van die datum niet meer voor verkoop, gebruik of consumptie worden aangeboden.

9.4         Afnemer vrijwaart Brouwerij van aanspraken van derden tot vergoeding van schade die het gevolg is van het voor verkoop, gebruik dan wel consumptie aanbieden van de producten na de uiterste verkoop- of houdbaarheidsdatum, evenals van de hieruit voor Brouwerij voortvloeiende overige kosten.

Artikel 10. Garantie

10.1       De door Brouwerij te leveren producten zijn vervaardigd volgens de op het moment van productie geldende wettelijke normen, waaronder de HACCP. Afnemer begrijpt en accepteert echter dat de producten die Brouwerij levert, bederfelijke natuurproducten met een beperkte houdbaarheid zijn. Voor zover onder dwingend recht is toegestaan, verleent Brouwerij dan ook geen garanties ten aanzien van de te leveren producten na het verstrijken van de door Brouwerij vastgestelde houdbaarheidsdatum.

10.2       Brouwerij verleent geen enkele garantie ten aanzien van ongewenste eigenschappen van producten die op aanwijzing van Afnemer zijn gebrouwen,  voor zover die eigenschappen redelijkerwijs zijn terug te voeren op de door Afnemer verstrekte receptuur of andere methoden en technieken die door Afnemer zijn verlangd.

10.3       Alle door Brouwerij gegeven adviezen, verstrekte mededelingen en/of opgaven over onder meer de eigenschappen van door Brouwerij te leveren producten zijn steeds geheel vrijblijvend en binden Brouwerij niet. Brouwerij verleent ter zake geen enkele garantie.

Artikel 11. Recall

11.1       Afnemer is  verplicht om zoveel als mogelijk mee te werken aan de uitvoering van een zogeheten ‘product recall’ door Brouwerij. Afnemer is daartoe verplicht om een adequate administratie bij te houden van alle verkoopactiviteiten en afnemers. Voor een goede traceerbaarheid van de geleverde producten dient de administratie informatie te bevatten over verkoopdata, verkoopaantallen, partijnummers, partijspecificaties en alle andere informatie die in het kader van een eventuele product recall relevant kan zijn.

Artikel 12. Reclames / Klachten

12.1       Alle reclames met betrekking tot direct zichtbare gebreken, beschadigingen en/of onvolledigheid van de levering dienen zo spoedig mogelijk, maar altijd uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de levering, schriftelijk door Afnemer aan Brouwerij kenbaar te worden gemaakt onder opgave van de aard en omvang van het gebrek.

12.2       Alle reclames met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of met betrekking tot facturen dienen zo spoedig mogelijk, maar altijd uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de levering, dan wel binnen vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek, indien Afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk door Afnemer aan Brouwerij kenbaar te worden gemaakt onder opgave van de aard en omvang van het gebrek.

12.3       Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Afnemer geacht de geleverde producten en/of facturen te hebben geaccepteerd.

12.4       Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zowel in kwaliteit als in hoeveelheid, dienen te worden geaccepteerd en vormen geen grond voor reclames.

12.5       Afnemer is verplicht de producten waarover hij heeft gereclameerd, ter beschikking van Brouwerij te houden voor eventuele nadere inspectie. Afnemer is daarbij verplicht volledige medewerking te verlenen aan een door Brouwerij in te stellen onderzoek.

12.6       Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

12.7       Retourzending van producten waarover Afnemer heeft gereclameerd, zijn slechts toegestaan  na voorafgaande schriftelijke toestemming van Brouwerij. In geval van retourzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vindt opslag door Brouwerij voor rekening en risico van Afnemer plaats.

12.8     Bij klachten over een aankoop in de webshop dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

12.9     Indien Brouwerij de klacht gegrond acht, is Brouwerij uitsluitend gehouden tot het kosteloos herstellen of opnieuw leveren van de ontbrekende of beschadigde producten, dan wel het geheel of gedeeltelijk crediteren van de ontbrekende of beschadigde producten. Afnemer heeft geen recht op enige verdere (schade)vergoeding.

12.10   U heeft het recht uw bestelling in de webshop tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@brouwerijdetoekomst.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 13. Opschorting / Ontbinding

13.1       Brouwerij is bevoegd om de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. na het sluiten van de overeenkomst Brouwerij ter kennis gekomen informatie of omstandigheden goede grond geven te vrezen, dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 3. Afnemer bij of na het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. door de vertraging aan de zijde van Afnemer niet langer van Brouwerij kan worden gevergd, dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen; of
 5. aan de zijde van Afnemer sprake is van bedrijfsbeëindiging, liquidatie, bedrijfsovername, fusie, van (een aanvrage tot) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

13.2       Tevens is Brouwerij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Brouwerij kan worden gevergd.

13.3       Indien Brouwerij op grond van een van de in dit artikel genoemde omstandigheden tot opschorting of ontbinding overgaat, zijn alle vorderingen van Brouwerij op Afnemer direct opeisbaar, met behoud van alle overige aanspraken die Brouwerij op basis van de wet en de overeenkomst heeft.

13.4       Indien Brouwerij op grond van een van de in dit artikel genoemde omstandigheden tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot schadevergoeding en/of schadeloosstelling van Afnemer dienaangaande.

13.5       Indien de opschorting of ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is, is Afnemer aansprakelijk voor de door Brouwerij ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 1. Annulering

14.1       Afnemer kan een geplaatste bestelling in principe niet annuleren. Indien Afnemer een geplaatste bestelling desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, ongeacht de oorzaak of reden, is Afnemer gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze bestelling redelijkerwijs gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden aan Brouwerij te vergoeden, alsook een vergoeding terzake winstderving te voldoen.  Een en ander onverminderd het recht van Brouwerij om in plaats van voornoemde vergoeding, annuleringskosten ter hoogte van 25% van het met de geannuleerde bestelling gemoeide (koop)bedrag, te vermeerderen met BTW, bij Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1       Na het tijdstip van levering is de Brouwerij niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:

 1. a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
 2. b) de Afnemer die gebreken voorafgaande aan de levering niet had kunnen opmerken, en bovendien
 3. c) de Afnemer die gebreken op het tijdstip van levering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

15.2       Brouwerij kan niet uitsluiten dat hij ooit met recht aansprakelijk wordt gesteld. Brouwerij dient uit een oogpunt van continuïteit van zijn bedrijfsvoering, aansprakelijkheid te beperken. Brouwerij kan verzekerd zijn tegen bepaalde aansprakelijkheid, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. vandaar dat er meerdere beperkingen gelden in de aansprakelijkheid van Brouwerij. Brouwerij exploiteert een bierbrouwerij met webshop. Brouwerij produceert en levert bederfelijke natuurproducten met een beperkte houdbaarheid. Brouwerij heeft niet altijd invloed op de kwaliteit van de grondstoffen en/of andere goederen die door derden aan Brouwerij worden geleverd ten behoeve van de Afnemer. Daaromtrent kan Brouwerij dus ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden.

15.3       Behoudens opzet of grove schuld en behoudens wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, is iedere aansprakelijkheid van Brouwerij voor enige schade van Afnemer uitgesloten.

15.4       De aansprakelijkheid van Brouwerij – op basis van welke grondslag dan ook – geldt slechts voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst en slechts op voorwaarde dat Brouwerij eerst in gebreke is gesteld. De aansprakelijk is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Brouwerij zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel indien Brouwerij zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd of indien om wat voor reden dan ook geen dekking wordt verleend door de verzekeraar, is de aansprakelijkheid van Brouwerij steeds en in alle gevallen beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag met betrekking tot het geleverde c.q. de opdracht, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

15.4       Brouwerij is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Brouwerij is ook niet aansprakelijk indien de schade wordt veroorzaakt doordat de Afnemer de (al dan niet behorend bij het geleverde) instructies van Brouwerij niet heeft opgevolgd, ongeacht de aard van de schade.

15.5       Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn inbegrepen als de werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd. Voor deze schadeposten dient de Afnemer zich te verzekeren.

15.5       Brouwerij is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat hij bij  de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.6       De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van eventueel door Brouwerij voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

15.7       Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart indien deze door Afnemer niet binnen één jaar na levering van de producten schriftelijk bij Brouwerij is ingediend.

15.8       Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of overeenkomst is de Brouwerij in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van de Brouwerij het gevolg is van:

 1. a) arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
 2. b) tekortschieten van hulppersonen;
 3. c) transportmoeilijkheden;
 4. d) brand en verlies van te verwerken onderdelen en/of grondstoffen;
 5. e) maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
 6. f) gewelddadige of gewapende acties;
 7. g) stortingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de Brouwerij of derden.

Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal de Brouwerij – teneinde daaruit voor de opdrachtgever voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.

Artikel 16. Overmacht

16.1       Brouwerij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting aan Afnemer, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (hierna te noemen “overmacht”). Brouwerij heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Brouwerij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

16.2       Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Brouwerij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Brouwerij niet, niet volledig of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen aan Afnemer na te komen. Dit betreft onder meer doch niet uitsluitend oorlog, revolutie, terroristische acties, natuurrampen, onlusten, brand, excessieve stijging van de vraag, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, staking, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storingen in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, energie of bedrijfsbenodigdheden of als gevolg van gebreken aan of beschadiging van machines.

16.3       Brouwerij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enige schade aan de andere partij.

16.4       Voor zover Brouwerij ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Brouwerij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is in voornoemd geval gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1       Alle door Brouwerij aan Afnemer verstrekte informatie, waaronder doch niet beperkt tot product- en prijsinformatie, heeft te gelden als vertrouwelijke informatie, tenzij Brouwerij deze informatie reeds zelf openbaar heeft gemaakt.

17.2       Afnemer is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie en zal deze niet openbaar maken of delen met derden, tenzij sprake is van een wettelijke plicht tot bekendmaking of sprake is van een gerechtelijk bevel daartoe.

17.3       Afnemer zal alle vertrouwelijke informatie die hem door Brouwerij ter beschikking is gesteld, uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze werd verkregen.

Artikel 18. Intellectuele eigendom

18.1       Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten van Brouwerij, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en/of octrooirechten op onder meer onderscheidingstekens, verpakkingen, etiketten, reclamemateriaal, namen, afbeeldingen en recepturen, komen uitsluitend aan Brouwerij en/of zijn licentiegevers toe.

18.2       Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten die Brouwerij in opdracht van Afnemer ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, waaronder doch niet beperkt tot verpakkingen, etiketten, reclamemateriaal, namen, afbeeldingen en recepturen, komen uitsluitend aan Brouwerij toe, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

18.3       Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend, dan wel voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen.

18.4       Het is de Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brouwerij merk- en handelsnaamaanduidingen en/of andere op de producten van Brouwerij vermelde informatie te verwijderen, te beschadigen of te wijzigen.

Artikel 19. (Ver)huurbrouw

19.1       Indien de overeenkomst een (ver)huurbrouwtransactie betreft, gelden de in dit artikel opgenomen specifieke bepalingen in aanvulling op, dan wel in afwijking van, de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen gerelateerde bepalingen.

19.2       Brouwerij zal de overeenkomst steeds naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit verlangt, is het Brouwerij toegestaan om (een gedeelte van) de werkzaamheden te laten verrichten door derden.

19.3       Afnemer is verplicht alle gegevens en bescheiden, welke Brouwerij naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, dan wel waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig , in de door Brouwerij gewenste vorm en op de door Brouwerij gewenste wijze, ter beschikking te stellen aan Brouwerij.

19.4       Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Brouwerij ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

19.5       Indien Afnemer de benodigde informatie niet tijdig aan Brouwerij verstrekt of heeft verstrekt, is Brouwerij gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. De uit de zo ontstane vertraging voortvloeiende extra kosten komen voor rekening en risico van Afnemer. Brouwerij is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet tijdig verstrekt hebben van de informatie door Afnemer aan Brouwerij.

19.6       Indien Afnemer onvolledige of onjuiste informatie aan Brouwerij verstrekt of heeft verstrekt, is Brouwerij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en Afnemer aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade. Brouwerij is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het onjuist en/of onvolledig zijn van de informatie die door Afnemer aan Brouwerij is verstrekt.

Artikel 20. Statiegeld en retouremballage

20.1       Indien door Brouwerij gebruik wordt gemaakt van retouremballage, gelden de in dit artikel opgenomen specifieke bepalingen in aanvulling op, dan wel in afwijking van, de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen gerelateerde bepalingen.

20.2       Onder retouremballage worden in het kader van deze Algemene Voorwaarden onder meer, doch niet uitsluitend, de volgende zaken verstaan: de voor meermalig gebruik bestemde fusten, tanks, flessen, kratten, dozen, displays, cilinders, pallets, (rol)containers en andere hulpmiddelen.

20.3       Aan Afnemer worden statiegeld en vergoeding behandeling retouremballage (VBR) in rekening gebracht, conform de door Brouwerij gehanteerde tarieven. In rekening te brengen statiegeld vormt geen vergoeding voor de reële waarde van de retouremballage.

20.4       Brouwerij is en blijft te allen tijde eigenaar van de gebruikte retouremballage. Afnemer verkrijgt nimmer eigendom van de retouremballage, ongeacht betaling van statiegeld en VBR.

20.5       Afnemer is verplicht de retouremballage uitsluitend eenmalig en voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn, te gebruiken. Alle retouremballage dient na gebruik zo spoedig mogelijk en gesorteerd aan Brouwerij te worden geretourneerd. Indien de retouremballage door Afnemer onvoldoende is gesorteerd, is Brouwerij niet gehouden de in rekening gebrachte VBR te restitueren. Indien de retouremballage beschadigd is, is Brouwerij niet gehouden het in rekening gebrachte statiegeld te restitueren.

Artikel 21. Import/export

21.1       Indien de overeenkomst een exporttransactie betreft, gelden de in dit artikel opgenomen specifieke bepalingen in aanvulling op, dan wel in afwijking van, de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen gerelateerde bepalingen.

21.2       Alle prijzen zijn exclusief invoerrechten, exclusief accijnzen en exclusief B.T.W. en overige belastingen, tenzij door Brouwerij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven of door partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijzen zijn gebaseerd op Ex Works, Brouwerij, Nederland (EXW, Incoterms® 2010), tenzij door Brouwerij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven of door partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

21.3       Afnemer garandeert dat de producten op correcte en legale wijze zullen worden geïmporteerd, dat alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt gerespecteerd en dat alle van toepassing zijnde heffingen, accijnzen, invoerrechten en belastingen worden voldaan. Op eerste verzoek van Brouwerij zal Afnemer  bewijs overleggen dat hij aan voornoemde verplichtingen heeft voldaan.

21.4       De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22. Algemene bepalingen

22.1       De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen artikelkopjes c.q. -aanduidingen zijn uitsluitend opgenomen voor referentiedoeleinden en bepalen of beperken de inhoud en/of de uitleg van de voorwaarden op geen enkele wijze.

22.2       Indien de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden gevergd, dan zullen partijen in overleg treden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

22.3       Deze Algemene Voorwaarden kunnen periodiek gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door Brouwerij aangegeven moment. Brouwerij zal eventuele wijzigingen tijdig bekend maken op een door haar te kiezen wijze, die bij geringe wijzigingen kan bestaan uit het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op haar website.

Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1       Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Afnemer en Brouwerij waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2       Alle geschillen tussen Afnemer en Brouwerij die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de voor de vestigingsplaats van Brouwerij bevoegde rechter.